Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-10-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Mazur, adres poczty elektronicznej michal.mazur@zespolslask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 310 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: + 48 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Zespół Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) przy ulicy Zamkowej 3 stale dostosowuje swój obiekt dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

  1. Lokalizacja i wejście

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny zlokalizowana jest w centrum miejscowości Koszęcin na ulicy Zamkowej 3.

Budynek główny - Pałac

Wejście do budynku głównego znajduje się w lewym skrzydle pałacu od strony parku. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownik recepcji jest do dyspozycji odwiedzających.

Pętle indukcyjne wspomagające osoby słabosłyszące są zainstalowane w recepcji oraz kancelarii. Miejsca zainstalowania pętli indukcyjnych są oznaczone.

Odległość od przystanków komunikacji publicznej:

  • Dworzec PKP znajduję się w odległości 1500 metrów.
  • Przystanek autobusowy (Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich) w odległości 300 metrów.

Parking dostępny w siedzibie. W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

 

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku głównego (parter, sale recepcyjne na I piętrze oraz pokoje gościnne na II piętrze – w lewym skrzydle pałacu) są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek główny posiada trzy kondygnacje naziemne, trzon komunikacji pionowej znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami.

Toalety

Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku głównego znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dodatkowo wyposażona jest w przewijak dla niemowląt.

Pokoje gościnne

W budynku głównym znajdują się pokoje gościnne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do siedziby Zespołu „Śląsk” ma prawo wstępu osoba z psem asystującym.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Brak

Udogodnienia

  • Strona posiada wersję kontrastową.
  • Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Koordynatorzy dostępności

Michał Mazur

tel. +48 (34) 310 64 18

e-mail.: michal.mazur@zespolslask.pl 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby strona BIP Zespołu: https://zpitskoszecin-bip.slaskie.pl/ była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powrót na początek strony