Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Mazur, adres poczty elektronicznej michal.mazur@zespolslask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 310 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: + 48 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) przy ulicy Zamkowej 3 stale dostosowuje swój obiekt dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 1. Lokalizacja i wejście

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny zlokalizowana jest w centrum miejscowości Koszęcin.

Jak dojechać:

Samochodem lub autokarem:
20 km od autostrady A1 – zjazd Woźniki dalej DW 789 i DW 906 (20 km)
40 km od autostrady A4 – zjazd Łany dalej DW 907 (46 km)
DW 906 z Lublińca (12 km)
DW 907 z Częstochowy (35 km)
DK 11 i DW 907 z Tarnowskich Gór (35 km)
Autokary muszą ominąć niski 3,30 m wiadukt kolejowy w Koszęcinie w ciągu DW 907 od strony Tworoga. Zalecany objazd z Tworoga  DK 11 przez Lubliniec i dalej DW 906.

Koleją:
Stacja kolejowa Koszęcin znajduje się na linii S8 Kolei Śląskich (Katowice 70 minut – Lubliniec 10 minut).
Dworzec PKP w Koszęcinie znajduje się w odległości 1500 metrów od siedziby Zespołu.
W Lublińcu znajduje się stacja węzłowa, na której zatrzymują się pociągi PKP Intercity.

Komunikacją autobusową:
Autobusami z Lublińca, Częstochowy oraz Tarnowskich Gór linią Firmy GTV.
Przystanki autobusowe (Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Ligonia) w odległości ok. 300 metrów.

Parking:
Bezpłatny parking jest dostępny w siedzibie. W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

Brama główna siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Koszęcinie jest przy ulicy Zamkowej 3.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przejściu do budynku głównego – pracownik ochrony jest do dyspozycji. Zadzwoń pod numer telefonu +48 34 3106 400.

W bramie głównej znajduje się próg zwalniający, który może utrudnić poruszanie się.
Przed bramą główną znajdują się Regulamin obiektu oraz tablica ogłoszeń.

Po siedzibie Zespołu osoby niewidome nawiguje system YOUR WAY. Nadajniki są zlokalizowane przy bramie głównej, w Recepcji, Domu Pracy Twórczej, Pawilonie Elwiry Kamińskiej, Kameralnej Sali Koncertowej w Kaplicy Pałacowej oraz na dziedzińcu.
Aplikacja jest do pobrania w sklepie Google Play

Park:
Alejki parkowe mają szerokość około 2 metrów i są wysypane drobnym kamieniem.
Wokół pałacu jest nawierzchnia z granitowej kostki brukowej.
Na terenie całego parku nie ma barier poziomych, schodów, uskoków, mostów, stromych podjazdów.
Nad bezpieczeństwem czuwa całodobowa ochrona. Numer telefonu +48 34 310 64 00.

Budynek główny - Pałac
Wejście do budynku głównego znajduje się w lewym skrzydle pałacu od strony parku. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed wejściem do Recepcji znajduje się terminal z planem wypukłym obiektu z opisami w alfabecie Braila oraz komunikatami głosowymi.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych do hallu głównego.
W recepcji oraz kancelarii jest zainstalowana stanowiskowa pętla indukcyjna.
Osoby słabosłyszące zwiedzające obiekt mogą skorzystać z systemu FM oraz pętli indukcyjnych – naszyjnych podłączonych do systemu.
W korytarzu obok Recepcji znajduje się plan wypukły parteru zachodniego skrzydła pałacu.
Dla osób z problemami z poruszaniem się jest przygotowany wózek transportowy dostępny w Recepcji.
Pracownik Recepcji jest do dyspozycji pod numerem telefonu +48 34 310 64 01.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku głównego (parter, sale recepcyjne na I piętrze oraz pokoje gościnne na II piętrze – w lewym skrzydle pałacu) są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek główny posiada trzy kondygnacje naziemne, trzon komunikacji pionowej znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami.

Swobodną ewakuację z bazy noclegowej znajdującej się na drugim piętrze zapewniają dwa krzesła ewakuacyjne rozmieszczone w obydwu skrzydłach pałacu.

Toalety:

Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku głównego znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dodatkowo wyposażona jest w przewijak dla niemowląt. Toalety są oznaczone opisami w alfabecie Braila.

Pokoje gościnne:

W budynku głównym znajdują się pokoje gościnne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe obiekty:

Pawilon im. Elwiry Kamińskiej jest obecnie wykorzystywany na potrzeby dydaktyczne i koncertowe artystów Zespołu.
Wejście od strony dziedzińca – parku jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd).
Na parterze budynku znajdują się:
Po lewej stronie od wejścia sala widowiskowa, która jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
Po prawej stronie toalety, w tym toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety są oznaczone opisami w alfabecie Braila.

Kameralna Sala Koncertowa w Kaplicy Pałacowej
Wejście do Sali od strony dziedzińca jest pozbawione barier poziomych.
Po prawej stronie od wejścia z dziedzińca znajduje się pokój wyciszenia (zejście po kilku stopniach oraz podjazd przenośny). 
Po prawej stronie od wejścia z dziedzińca znajdują się toalety (zejście po kilku stopniach oraz podjazd przenośny). Toalety są oznaczone opisami w alfabecie Braila.
W kaplicy jest wolna przestrzeń, na czas organizowanych wydarzeń może być ustawiona widownia z przenośnych krzeseł. Sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną.


Dom Pracy Twórczej
Wejście do obiektu jest pozbawione barier poziomych.
W Domu Pracy Twórczej znajdują się: 
Na parterze: po lewej stronie od wejścia znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety są oznaczone opisami w alfabecie Braila.
Mała sala baletowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do siedziby Zespołu „Śląsk” ma prawo wstępu osoba z psem asystującym.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możesz skontaktować się z Zespołem „Śląsk” w polskim języku migowym za pośrednictwem tłumacza online.

 Z kim możesz się skontaktować:

 1. Kancelaria Zespołu "Śląsk"; telefon +48 34 310 64 15, e-mail: info@zespolslask.pl, sms: +48 609 977 070
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)
 2. Recepcja Zespołu "Śląsk"; telefon +48 34 310 64 01, e-mail: recepcja@zespolslask.pl, sms: +48 609 790 920
  (codziennie całodobowo)
 3. Koordynator do spraw dostępności; telefon +48 34 310 64 18, e-mail: michal.mazur@zespolslask.pl, sms: +48 609 577 948
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)

Jak skorzystać z usługi:

Wyślij e-maila z prośbą o kontakt przez tłumacza PJM do wybranego podmiotu.

Wyślij sms-a z prośbą o kontakt przez tłumacza PJM do wybranego podmiotu.

Zadzwoń z prośbą o kontakt przez tłumacza PJM do wybranego podmiotu. 

Dane kontaktowe:

Prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu umożliwienia przekazania informacji o połączeniu online z tłumaczem PJM.

Sposób realizacji tłumaczenia on line:

Po przesłaniu informacji o potrzebie skorzystania z usługi tłumacza online dostaniecie Państwo informację zwrotną o sposobie, terminie oraz platformie online, za pomocą której nastąpi kontakt ze wskazanym pracownikiem Zespołu „Śląsk” poprzez tłumacza online.

Czas:

Czas realizacji usługi nie przekroczy 72 godzin od momentu otrzymania informacji o potrzebie zapewnienia tłumacza online.

 

Aplikacje mobilne

Brak

Udogodnienia

 • Strona posiada wersję kontrastową.
 • Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Koordynatorzy dostępności

Michał Mazur

tel. +48 (34) 310 64 18

e-mail.: michal.mazur@zespolslask.pl 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby strona BIP Zespołu: https://zpitskoszecin-bip.slaskie.pl/ była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powrót na początek strony