Dla niepełnosprawnych

Koordynator ds. dostępności:

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.).
 • Monitorowanie działalności Zespołu „Śląsk” w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Opiniowanie projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Kontakt:

Michał Mazur, telefon: + 48 34 310 64 18 lub + 48 609 577 948, e-mail: michal.mazur@zespolslask.pl 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zapewniania dostępności przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny na naszej stronie https://www.zespolslask.pl/pl/dostepnosc

 

 

Informacja o braku dostępności

Możesz nas poinformować o braku dostępności. Aby to zrobić, skorzystaj ze wzoru dokumentu z informacją o braku dostępności albo skontaktuj się bezpośrednio z Koordynatorem do spraw dostępności.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty, ale nie możesz ze względu na występujące bariery, możesz wysłać do nas wniosek o zapewnienie dostępności.

Taki wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek można złożyć:

 • Pocztą tradycyjną – wysyłka na adres: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, 42-286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3
 • e-mailem – wysyłka na adres info@zespolslask.pl
 • Osobiście w  Kancelarii Zespołu „Śląsk”. Jeżeli wystąpi problem z dotarciem na I piętro windą, gdzie znajduje się Kancelaria, do recepcji znajdującej się na parterze w holu głównym podejdzie pracownik Kancelarii. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy administracyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny, tj. od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00.
 • Elektroniczną Skrzynką Podawczą Zespołu na platformie ePUAP: zespolslask

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Zespołu „Śląsk” – ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Zespół „Śląsk” niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Zespół „Śląsk” jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy Zespół „Śląsk” nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostępność cyfrowa:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej powinien zawierać te same elementy co w przypadku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Forma złożenia wniosku jest taka sama jak w przypadku dostępności architektonicznej.

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Zespół „Śląsk” musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy Zespół „Śląsk”  nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 704

Powrót na początek strony