Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" im. Stanisława Hadyny jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Zespół powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Zespół powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Zespół, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Sprawdzenia można dokonać poprzez użycie wyszukiwarki - szukaj w serwisie (prawy górny róg).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny poprzez:

 • przesłanie pocztą na adres: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • złożenie osobiście w Kancelarii Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: adres Kancelarii
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zespołu na platformie ePUAP: zespolslask

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej Zespołu odbywa się na wniosek zgodnie z Ustawą.

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1446).

Zgodnie z art. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62 i 1000).

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w BIP;
 • została udostępniona w inny sposób niż w BIP i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub nie poinformowano o braku takich warunków;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

 • przesłanie pocztą na adres: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • złożenie osobiście w Kancelarii Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: adres Kancelarii
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zespołu na platformie ePUAP: zespolslask

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 • Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
 • Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

WAŻNE

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny:

 • może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 • może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 • nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www.zespolslask.pl i https://bip-slaskie.pl/zpits/ (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

Terminy

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Zespołu.

 

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Ograniczenia

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in.:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 530

Powrót na początek strony