Kierownictwo

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – Zbigniew Cierniak

Zgodnie ze Statutem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przyjętym Uchwałą Nr V/38/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2017 roku, Dyrektor zarządza Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności Zespołu, w tym za całość jego gospodarki finansowej. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy zastępcy dyrektora Zespołu i głównego księgowego. Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa. Dyrektor Zespołu może tworzyć organy opiniodawczo-doradcze Zespołu wyłącznie w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwem Narodowym i Województwem Śląskim.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przyjętym Uchwałą Nr 1169/232/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2021 roku Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zespołu. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, wykonując wobec nich funkcje pracodawcy. Prowadzi politykę Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, w szczególności Dyrektor wydaje zarządzenia i polecenia oraz regulaminy wewnętrzne, a także podejmuje, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Zespole i w ramach kompetencji, wszystkie inne decyzje w sprawach Zespołu.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Zespołu:

 1. Kancelaria
 2. Dział Pracy Artystycznej
 3. Dział Produkcji Imprez i Koncertów
 4. Dział Edukacji
 5. Dział Marketingu, Promocji i Reklamy
 6. Dział Spraw Pracowniczych
 7. Dział Zamówień Publicznych
 8. samodzielne stanowiska:
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Radca Prawny
 • Samodzielne stanowisko ds. BHP i Ochrony PPOŻ.
 • Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Rzecznik Prasowy
 • Samodzielne stanowisko ds. Kontaktów Międzynarodowych
 • Samodzielne stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy
 • Samodzielne stanowisko ds. ochrony dziedzictwa kulturowego i archiwizacji

Oświadczenia majątkowe dyrektora dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

 

Zastępca Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – Tomasz Janikowski

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przyjętym Uchwałą Nr 1169/232/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2021 roku Zastępca Dyrektora organizuje i nadzoruje prace podległych mu komórek organizacyjnych, ponosi odpowiedzialność za ich organizację i działanie. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności w sprawach dotyczących Zespołu w zakresie określonym w Statucie, Regulaminie organizacyjnym oraz upoważnieniach Dyrektora. Zastępca Dyrektora realizuje również inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające ze struktury organizacyjnej Zespołu, a także z poleceń lub upoważnień Dyrektora. Zastępca Dyrektora na mocy udzielonego upoważnienia, zastępuje Dyrektora i podejmuje decyzje w czasie jego nieobecności, z wyjątkiem zakresu działania zastrzeżonego do wyłącznej kompetencji Dyrektora.

Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Zespołu:

 1. Dział Obsługi
 2. Dział Administracyjno - Eksploatacyjny
 3. Dział Techniki Scenicznej
 4. Dział Transportu
   

Główny Księgowy – Maria Pałczyńska

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przyjętym Uchwałą Nr 1169/232/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2021 roku Główny Księgowy wspomaga pracę Dyrektora w zakresie przygotowania projektu planu finansowego Zespołu oraz jego wykonywania. Dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli składanych w imieniu Zespołu przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych. Odpowiada za całość sfery księgowo - finansowej Zespołu, a w szczególności za politykę finansową, alokację i pozyskiwanie kapitałów, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdawczości Zespołu. Sprawuje nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi Zespołu.

Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Zespołu:

 1. Dział Finansów i Księgowości

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1042

Powrót na początek strony